AVÍS LEGAL I PROTECCIÓ DE DADES

Condicions generals d’utilització d’aquesta pàgina web
El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús d’aquest espai web. L’ús de la pàgina web implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeixi al mateix, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets de l’espai web.

Informació per donar Compliment a la Llei 34/2002 de 11 de Juliol (Art. 9 y 10)
Titular: LAURA BATALLER AROLA
Direcció: Carrer Circumval·lació, 25 1
E-mail: escoladansaolgaroig@gmail.com

NIF: 39363950W

Legislació aplicable
Amb caràcter general les relacions entre l’Empresa amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a la web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Contingut i ús
L’usuari queda informat i accepta que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial o d’altra classe amb l’Empresa.

El titular de la web no s’identifica amb les opinions invertides a la mateixa pels seus col·laboradors.
L’Empresa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial
Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logotips, codis font i altres anàlegs) que constitueixen el website i difosos a través d’aquests, així com la seva presentació i muntatge, són titularitat exclusiva de l’Empresa, que ostenta els drets d’explotació d’aquests a través d’acords amb tercers.

En aquest sentit, es constitueixen com a obres protegides pel conjunt de la regulació espanyola i comunitària en l’àmbit de la propietat intel·lectual, conforme al Real decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d’Incorporació al Dret Espanyol de la Directiva 96/9/CE sobre la Protecció Jurídica de las Bases de Dades, resultant-los així mateix d’aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest camp.

L’Empresa no concedeix llicència d’ús o autorització alguna sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu website, excepte acord exprés amb tercers. Els usuaris podran portar a terme la reproducció dels continguts del Webside amb la única finalitat de procedir al seu emmagatzematge, a la realització de còpies de seguretat o a la seva impressió sobre paper per a ús privat.

Al marge de l’anteriorment exposat, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del website o d’algun dels seus elements, de forma directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb una finalitat comercial dirigit al públic o per una utilització més enllà de les mencionades, encara que sigui citant la font, sempre que no es compti amb l’autorització expressa i per escrit de l’Empresa i si passa a tercers col·laboradors. L’incompliment de l’anterior facultarà l’Empresa per interposar les accions legals pertinents.

Queden especialment prohibides: _ La presentació d’una pàgina del website en una marc d’una altra pàgina web que no pertanyi a l’Empresa, mitjançant la tècnica denominada ‘framing’ a no ser que compti amb l’exprés consentiment per escrit de l’Empresa.
_ La inserció d’una imatge difosa en el website en una pàgina o base de dades, no pertany a l’Empresa, mitjançant la tècnica denominada ‘in line linking’ si això no compta amb l’expressa autorització de l’Empresa.
_ L’extracció i ús d’elements del website causant o no un perjudici qualsevol a l’Empresa, conforme a les disposicions del Real decreto Legislatiu 1/1996, de 12 de abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual y la Llei 5/1998, de 6 de març, d’Incorporació al Dret Espanyol de la Directiva 96/9/CE sobre la Protecció Jurídica de les Bases de Dades.

L’Empresa haurà d’autoritzar expressament l’establiment de links d’hipertext en una altra website dirigits al homepage d’aquest o bé a qualsevol altra pàgina interna d’aquest, sempre que les corresponents pàgines apareguin en una finestra completa i sota les direccions electròniques pròpies del mateix.

Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats a l’Empresa o, si ocorre, a tercers col·laboradors.

Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips, símbols, marques mixtes, figuratives o nominatives que apareixen en aquest website pertanyen a l’Empresa o disposa, prèvia autorització, del dret d’ús sobre les mateixes i es troben protegits per la legislació vigent a aquest respecte.

Enllaços (links)

La presència d’enllaços (links) a les pàgines web de l’Empresa té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

Els enllaços a espais web de tercers són facilitats per a major comoditat dels nostres usuaris. L’Empresa només controla i és responsable del domini http://olgaroig.cat

L’Empresa es reserva el dret a eliminar qualsevol enllaç o programa d’enllaç en qualsevol moment.

Arxius temporals d’informació
Pel correcte funcionament i visualització de l’espai web http://olgaroig.cat, l’Empresa utilitza petits arxius temporals d’informació que el servidor envia a l’ordinador de l’usuari. En cap cas l’Empresa utilitza aquests arxius per recollir informació de caràcter personal.

Exactitud i actualització
L’Empresa no pot controlar l’ocupació que l’usuari dóna a la informació i, per tant, no serà responsable de cap classe de danys o perjudicis, ja siguin directes o indirectes, que puguin derivar de l’ocupació d’aquesta informació.

Política de privacitat de dades
D’acord amb la Llei Orgànica LO 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i del nou Regalment (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, LAURA BATALLER AROLA com a titular de la web informa a l’usuari de l’existència de fitxers de dades de caràcter personal creades per ESCOLA DE BALLET OLGA ROIG i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i per a comunicar-li qualsevol informació comercial que ESCOLA DE BALLET OLGA ROIG cregui oportú que sigui del seu interès. En cap cas, les seves dades seran cedides a tercers.

Així mateix, quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant el correu electrònic d’atenció al client de la pàgina Web, està autoritzant expressament a ESCOLA DE BALLET OLGA ROIG al tractament automatitzat de les seves Dades Personals per poder atendre les seves peticions de serveis.

L’usuari queda informat que les seves dades personals a les que ESCOLA DE BALLET OLGA ROIG tingui accés com a conseqüència de les seves operacions professionals, consultes, enviament d’informació i currículums, s’incorporen al corresponent fitxer d’ ESCOLA DE BALLET OLGA ROIG autoritzant a aquest, de forma expressa, al tractament de les que siguin necessàries per a la seva utilització en relació amb el desenvolupament de l’operació o servei convingut que tindran caràcter obligatori.

Així mateix, autoritza expressament a ESCOLA DE BALLET OLGA ROIG per l’ús de les seves dades en l’oferta i contractació de productes i serveis, així com pel desenvolupament d’accions comercials, siguin de caràcter general o adaptades a les seves característiques personals, cursos i activitats de l’escola. Aquestes accions comercials podran ser realitzades per correu electrònic o bé per altre mitjà de comunicació.

En compliment de la normativa vigent, ESCOLA DE BALLET OLGA ROIG ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a les dades personals tractades. Així mateix, està dotat dels mecanismes precisos al seu abast per evitar, en la mesura del possible, els accessos no autoritzats, substraccions i modificacions il·lícites i la pèrdua de les dades.

L’usuari té reconeguts per la llei els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, respecte a les seves dades personals, podent exercir aquests drets per escrit dirigit a ESCOLA DE BALLET OLGA ROIG a Carrer Circumval·lació, 25 1 08240 MANRESA o al correu electrònic escoladansaolgaroig@gmail.com. De la mateixa manera pot revocar en qualsevol moment l’autorització que hagués concedit per l’ús o cessió de les seves dades, sense perjudici del dret que assisteix a ESCOLA DE BALLET OLGA ROIG de resoldre l’operació de què se tracti, quan aquestes dades fossin imprescindibles pel bon fi dels mateixos.